Visie

 

De wereld om ons heen verandert snel. Vergrijzing, duurzaamheid, digitaliseringen vergroening zijn de belangrijkste kernwoorden van de snelle veranderingen waar onze vereniging mee wordt geconfronteerd. Deze veranderingen vergen een aangepaste visie voor de komende jaren. 

Betaalbaarheid

De overheid legt de nadruk op de maatschappelijke kerntaak van corporaties en dwingt gelijktijdig bezuinigingen af. Belangrijkste overheidsmaatregel op dit gebied is de verhuurdersheffing. 

De vraag naar betaalbare woningen neemt verder toe terwijl de betaalbaarheid door de (mogelijke) huurverhogingen voor huurders juist onder druk komt. Woonlasten worden echter niet alleen bepaald door de huursom maar ook door energielasten en in mindere mate de servicekosten.

De komende jaren wordt dan ook ingezet op verduurzaming van het bezit naar minimaal label C. Deze investeringen zullen een positief effect hebben op de energielasten en daarmee de woonlastenstijgingen (deels) compenseren. Samengevat zien we een groeiende behoefte aan betaalbare huisvesting die in balans is met het inkomen van (toekomstige) huurders uit de doelgroep. 

WBV Heerjansdam zet in op het blijven aanbieden van betaalbare huisvesting rekening houdend met het inkomen van de huurders. Verduurzaming wordt hierbij ingezet om het woongenot waar mogelijk te verbeteren maar vooral ook de woonlastenstijging door energiebeperkende maatregelen in te dammen. 

Wonen en zorg
Techniek krijgt een steeds grotere invloed op ons leven. Snelle technologische vooruitgang in de gezondheidszorg, mobiele bereikbaarheid die ervoor zorgt dat ouderen die ervoor open staan gemakkelijker contact onderhouden met familie en bekenden als ook steeds domotica hebben een positieve invloed op het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen. 

Verder is als gevolg van de vergrijzing sprake van verdergaande gezinsverdunning. Ook zien we steeds veranderende samenlevingsvormen. Denk hierbij aan eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen en co-ouderschappen. Kortom het aantal doelgroepen met specifieke woonwensen neemt toe.  

In Heerjansdam is nauwelijks sprake van particuliere initiatieven op het gebied van ouderenhuisvesting. De afgelopen 15 - 20 jaar is er door onze vereniging dan ook volop ingezet op het bouwen van aanpasbaar gebouwde appartementencomplexen waar senioren toekomstbestendig kunnen wonen. Er is bewust voor gekozen deze appartementen niet exclusief voor senioren te reserveren. Ook voor eenpersoonshuishoudens die niet tot de seniorendoelgroep behoren zijn de appartementen beschikbaar. Dit maakt en houdt de appartementencomplexen divers en levendig. 
WBV Heerjansdam zet dan ook in op verdere verduurzaming van het bestaande bezit en goed beheer van de bestaande complexen. De beperkte nieuwbouwlocatie(s) worden ingezet om de leefbaarheid van het dorp te ondersteunen. Dit doen we door bij de beperkte nieuwbouwmogelijkheden in te zetten op jonge gezinnen om zo de voorzieningen (scholen, verenigingen en winkels) zoveel mogelijk te ondersteunen.  

Participatie

Heerjansdam kenmerkt zich door een bloeiend verenigingsleven waarbij mensen oog voor elkaar hebben. Wel zien we ook hier de individualisering toenemen. Passend toewijzen heeft een duidelijk effect op de bewonerssamenstelling binnen Heerjansdam. Het aantal huurders met betalingsachterstanden, sociale- of verslavingsproblematiek neemt toe. Belangrijk is dan ook om de bestaande structuur van korte lijnen tussen bestuur en huurders in stand te houden en verder te intensiveren. Waar nodig dient snel geschakeld te worden met professionele stakeholders binnen ons netwerk om huurders in problemen te helpen. WBV Heerjansdam wil haar netwerk maximaal inzetten om het goede woon- en leefklimaat in de kern Heerjansdam te behouden.   

Klantvisie

De regelgeving vanuit de overheid voor corporaties is duidelijk en beperkt zich tot het huisvesten van de sociale doelgroep. Deze visie past op het beleid dat onze vereniging gedurende haar bestaan heeft gevoerd. Bouwen en aanbieden van betaalbare huurwoningen is altijd de kernactiviteit geweest. Er is een duidelijke trend waarneembaar waarbij huurders kritischer en mondiger zijn geworden. Huurders met geldzorgen verdienen daarbij speciale aandacht. Vaak zijn geldzorgen het gevolg van andere zorgen (psychische-, gezondheids- en of gedragsproblemen). Dit maakt dat goede en duidelijke communicatie alleen maar belangrijker wordt. Een goede mix van directe communicatie (kantoorspreekuren, bestuur aanspreekbaar op straat, waar nodig bezoeken van huurders) gecombineerd met een goede digitale bereikbaarheid waarbij we laten zien en uitleggen wat we doen is hierbij key.

WBV Heerjansdam zet in op heldere en bondige communicatie met huurders en stakeholders over wat we doen voor welke doelgroepen. Hierbij houden wij rekening met de financiële, fysieke en sociale mogelijkheden van de huurders. 

Vereniging/organisatie 

Corporaties liggen door diverse incidenten onder een politiek vergrootglas. De regeldruk is zeer fors en de implementatie van de woningwet zorgt voor zowel personele- als financiële druk op de vereniging. 

De complexiteit van alle regelgeving en de implementatie daarvan maakt een kleine zelfstandige vereniging kwetsbaar. Nu alle maatregelen uit de nieuwe woningwet voor het grootste deel zijn geïmplementeerd (scheiding DEAB/niet DAEB, jaarrekening nieuwe stijl) is de verwachting gerechtvaardigd dat de politiek de sector rust gunt. Garanties zijn er echter niet. 

Duidelijk is dat corporaties zich continue bewust moeten zijn van de grote verantwoordingsplicht die zij dragen over wat zij doen met het volkshuisvestelijke vermogen dat zij beheren. 

WBV Heerjansdam staat voor haar sterke betrokkenheid met haar huurders en de kern Heerjansdam en ziet hierin haar sterke meerwaarde. De kwetsbaarheid van een kleine organisatie in een sterk veranderde volkshuisvestelijk omgeving noopt tot het onderzoeken van verdere intensivering van de samenwerking met andere verenigingen/corporaties in de regio.